ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW 

100% udziałów w Spółce "Inwestycje Miejskie Sp. z o.o." posiada Gmina Płock reprezentowana na Zgromadzeniu Wspólników przez Prezydenta Miasta Płocka        

RADA NADZORCZA

 Stanisław Kwiatkowski  - Przewodniczący Rady Nadzorczej

 Sylwester Ziemkiewicz - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

 Wiktor Kotiuk - Sekretarz Rady Nadzorczej

 Radosław Rybicki - Członek Rady Nadzorczej

 

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata

                               

ZARZĄD 

Daniel Kaźmierczyk - Prezes Zarządu

Marcin Lachowski - Wiceprezes Zarządu

 

    

 

Kompetencje Rady Nadzorczej     

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 • ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
 • ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
 • ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 • składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny  wymienionej w § 18 ust.1 pkt. 1,2,3 aktu założycielskiego,
 • składanie Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,
 • zatwierdzanie rocznych planów w zakresie działalności merytorycznej, finansowej i inwestycyjnej,
 • opiniowanie wieloletnich planów rozwoju (strategii) i wieloletnich planów inwestycyjnych,
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 • zawieszanie w czynnościach - z ważnych powodów - członków Zarządu,
 • zawieranie umów o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu,
 • kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu,
 • zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 • delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie zawieszenia w czynnościach lub odwołania członka Zarządu bądź niemożności działania Zarządu z innych powodów,
 • rozpatrywania spraw wnoszonych pod obrady Zgromadzenia Wspólników,
 • opiniowanie kwartalnego sprawozdania z działalności spółki,
 • wybór biegłego rewidenta  do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 • opiniowanie przystąpienia do innej spółki, organizacji lub wystąpienia z nich,
 • zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółki,
 • reprezentowanie spółki w umowach między spółką a członkami Zarządu oraz sporach członka Zarządu ze spółką,
 • zatwierdzanie zasad zarządzania środkami pieniężnymi wraz z procedurami w tym zakresie.          

2. Do kompetencji rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na:

 • udzielenie przez spółkę gwarancji i poręczeń o wartości przekraczającej równowartość 30.000,00 EURO w złotych obliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP według stanu na dzień zawarcia umowy,
 • wystawianie weksli,
 • nabycie i zbycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość 30.000,00 EURO w złotych a nie przekraczającej równowartości 50.000,00 EURO w złotych obliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP według stanu na dzień zawarcia umowy, z wyłączeniem zbycia lub nabycia składników majątku trwałego w trybie przetargu,
 • zawarcie umowy, której przedmiotem jest darowizna lub inne nieodpłatne świadczenie, o wartości przekraczającej równowartość 5.000,00 EURO w złotych obliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP według stanu na dzień zawarcia umowy,
 • udzielenie kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej równowartość 30.000,00 EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości 50.000,00 EURO w złotych obliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP według stanu na dzień zawarcia umowy,
 • zaciągnięcie kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej równowartość 100.000,00 EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości 150.000,00 EURO w złotych obliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP według stanu na dzień zawarcia umowy,
 • wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej równowartość 150.000,00 EURO w złotych - obliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP według stanu na dzień zawarcia umowy, z wyłączeniem zobowiązań zaciągniętych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Do kompetencji Zarządu należą:

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, a nie zastrzeżone przepisami kodeksu spółek handlowych lub Aktu Założycielskiego do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem uchwał Zgromadzenia Wspólników.

Zarząd podejmuje uchwały w prawach dotyczących:

 • sprawozdań, wniosków i spraw przedkładanych Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu Wspólników,
 • rocznych i wieloletnich planów działania i rozwoju Spółki,
 • stanowienia wewnętrznych aktów normatywnych regulujących pracę Spółki,
 • ustanawiania Prokurentów i udzielania pełnomocnictw,
 • ustalania projektu Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
 • zwoływania zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej oraz ustalania porządku obrad Zgromadzenia Wspólników,
 • ustalania projektu Regulaminu Zarządu,
 • innych istotnych spraw dotyczących działania Spółki.

Załączniki:
Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 14 lat temu (piątek, 15 stycznia 2010, godzina 11:10)
 • Osoba publikująca: Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
 • Nadzór nad treścią: Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
 • Ilość wyświetleń: 2 697 049
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 16 marca 2022, godzina 10:31
 • Historia aktualizacji

 • 16 marca 2022, godzina 10:31 Aktualizacja dokumentu
  16 lutego 2022, godzina 11:35 Aktualizacja dokumentu
  26 lutego 2021, godzina 13:36 Aktualizacja dokumentu
  21 stycznia 2019, godzina 09:11 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2019, godzina 09:10 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2018, godzina 14:21 Aktualizacja danych
  18 lipca 2017, godzina 11:41 Aktualizacja danych
  18 lipca 2017, godzina 11:32 Aktualizacja danych
  08 maja 2017, godzina 14:34 Aktualizacja danych
  22 marca 2017, godzina 10:07 Aktualizacja danych
  21 listopada 2016, godzina 07:26 Aktualizacja danych
  03 października 2016, godzina 07:57 Aktualizacja danych
  25 kwietnia 2016, godzina 07:42 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 08:50 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 08:49 Aktualizacja danych
  03 marca 2016, godzina 09:32 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2016, godzina 07:57 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2016, godzina 11:09 Aktualizacja danych
  04 maja 2015, godzina 13:50 Aktualizacja danych
  02 kwietnia 2014, godzina 08:00 Aktualizacja danych
  11 października 2013, godzina 16:24 Aktualizacja danych
  11 października 2013, godzina 16:24 Aktualizacja danych
  11 października 2013, godzina 16:23 Aktualizacja danych
  11 października 2013, godzina 16:23 Aktualizacja danych
  11 października 2013, godzina 16:23 Aktualizacja danych
  11 października 2013, godzina 16:22 Aktualizacja danych
  11 października 2013, godzina 16:22 Aktualizacja danych
  11 października 2013, godzina 16:21 Aktualizacja danych
  11 października 2013, godzina 16:21 Aktualizacja danych
  11 października 2013, godzina 16:20 Aktualizacja danych
  07 listopada 2012, godzina 13:42 Aktualizacja danych
  19 marca 2012, godzina 10:01 Aktualizacja danych
  19 marca 2012, godzina 09:05 Aktualizacja danych
  13 kwietnia 2011, godzina 11:02 Aktualizacja danych
  31 marca 2011, godzina 15:01 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2011, godzina 11:35 Aktualizacja danych
  26 marca 2010, godzina 09:43 Aktualizacja danych
  26 marca 2010, godzina 09:32 Aktualizacja danych
  26 marca 2010, godzina 08:58 Aktualizacja danych
  26 marca 2010, godzina 08:42 Aktualizacja danych
  25 marca 2010, godzina 13:59 Aktualizacja danych