DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Spółka „Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.inwestycjemiejskie.pl

Data publikacji strony internetowej:  7 kwietnia 2014 roku

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26 lutego 2021

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

 

 1. Brak transkrypcji opisowej materiałów dźwiękowych.
 2. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 3. Część z zamieszczonych plików to pliki w formie graficznej.
 4. Część z zamieszczonych plików to nieedytowalne pliki PDF.
 5. Część z zamieszczonych plików to edytowalne pliki DOC, DOCX
 6. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 7. Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego.
 8. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 31 marca 2021 roku.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Lachowski, mail: m.lachowski@inwestycjemiejskie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 364 19 66. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do Zarządu Spółki skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

„Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock

 

 1. Do budynku, w którym mieści się siedziba Spółki prowadzą 2 wejścia:
  - wejście główne od ulicy Bielskiej,
  - wejście od strony parkingu przynależnego do budynku.
  Wejście dla interesantów zlokalizowane jest od strony
  ul. Bielskiej.
  Parking nie jest parkingiem ogólnodostępnym.
 2. Biuro Spółki znajduje się na parterze budynku.
 3. Drzwi wejściowe do budynku, w którym mieści się siedziba Spółki nie są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
 4. Do siedziby Spółki można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 5. W siedzibie Spółki nie ma pętli indukcyjnych.
 6. W siedzibie Spółki nie są wykorzystywane informacje głosowe.
 7. W siedzibie Spółki nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. W siedzibie Spółki nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
 9. W siedzibie Spółki brak jest toalety dla osoby niepełnosprawnej.
 10. Przed budynkiem nie są dostępne miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 3 lata temu (czwartek, 01 kwietnia 2021, godzina 09:17)
 • Osoba publikująca: Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
 • Nadzór nad treścią: Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
 • Ilość wyświetleń: 618
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 01 kwietnia 2021, godzina 09:18
 • Historia aktualizacji

 • 01 kwietnia 2021, godzina 09:18 Aktualizacja dokumentu