Zasady udostępniania informacji obywatelom określa ustawa o dostępie informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. ( Dz.U. z dnia 3 PAŹDZIERNIKA 2001 r.). Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu. Uprawnia ono do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
  • wglądu do dkumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnego wyboru.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej. Podlega ono ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatość osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Udostępnienie informacji publicznych następuje poprzez: ogłoszenia informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępnianie, wstęp na posiedzenia organów i udostępnianie materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia. Może być również udostepniona w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych.

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (piątek, 15 stycznia 2010, godzina 11:46)
  • Osoba publikująca: Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
  • Nadzór nad treścią: Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
  • Ilość wyświetleń: 2 696 483
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 25 marca 2010, godzina 10:18
  • Historia aktualizacji

  • 25 marca 2010, godzina 10:18 Aktualizacja danych